Allmäna villkor för avtal tecknade före 2017-09-06

(Dessa villkor gäller för avtal tecknade före 2017-09-06. För nuvarande villkor, se här.)

1

Allmänna villkor

1.1 Web Guide Partner Scandinavia AB med registrerade bifirmor och dotterbolag (“WGP”) erbjuder via sina kommunikationskanaler sina kunder att via sökmotormarknadsföring erhålla besökare till sin webbplats genom ett antal olika tjänster, t.ex. Web Guide Paner PPC (“Tjänsterna”). Vad som anges i dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för kunder som köper Tjänsterna, om inte annat uttryckligen anges i separat avtal. Den som köper Tjänsterna kallas nedan “Kunden” eller “Kund”. WGP och Kund benämns nedan enskilt som “Part” och gemensamt som “Parterna”.

1.2 Såvitt annat inte skriftligen överenskommit mellan Parterna utgör Villkoren, och WGP:s orderbekräftelse avseende WGP:s leverans av Tjänsterna (“Orderbekräftelsen”) mellan WGP och Kunden gällande avtal ( “Avtalet”). Orderbekräftelsen anger villkor för den specifika beställning, som Kunden gjort av WGP.

1.3 Genom Kundens beställning enligt av WGP lämnad offert eller genom undertecknande av Avtalet bekräftar Kunden att man tagit del av och accepterar Villkoren. Villkoren har överlämnats till Kunden i samband med WGP:s offert för Tjänsterna samt finns Villkoren tillgängliga på WGP:s hemsida; www.wgp.se.

1.4 Accept av dessa allmänna villkor innebär att WGP och Kunden är överens om att Kunden ej under samarbetet med WGP utnyttjar motsvarande tjänst från annan leverantör utan att först inhämta WGP:s skriftliga samtycke.

2

Tjänster och definitioner

 • Mål-URL – den eller de webbadresser (URL) dit Kunden vill få trafik levererad.
 • Söktjänst – webbplats med automatiskt och/eller redaktionellt skapad länksamling, och/eller sökindex.
 • Mätsida – den sida som indexeras hos söktjänsterna. Mätsidan leder besökaren till din mål-URL.
 • Klick – sker när en användare klickar på en länk hos en söktjänst.
 • Titel – den text som utgör länken i ett sökresultat hos en söktjänst. Beskrivning – den text som följer direkt efter titeln i ett sökresultat.
 • Volym – överenskommet totalt antal klick.
 • Databasfeed – Data som görs tillgänglig för att presentera Kundens varor och tjänster i delar eller i helhet i ett specifikt format.
 • Rådata – Oförädlad data från RTi.
 • Sökfraslista – Relevanta ord och fraser som tas fram av WGP i arbetet med de tjänster som avtalet avser.
 • Web Guide Partner PPC – Pay Per Click – den tjänst som WGP tillhandahåller där WGP levererar besökare till er webbplats från katalog- och söktjänster på Internet baserat på ord relevanta för verksamheten.
 • Web Guide Partner Tracking – Den tjänst där WGP identifierar vad besökare på Mål-URL:en gör.
 • Web Guide Partner Consulting – Den tjänst där WGP:s konsulter på timbasis förmedlar den kunskap gällande sökmarknadsföring Kunden efterfrågat. Detta kan vara men är ej begränsat till seminarier, analyser, rådgivning samt optimering av kundens webbplats.
 • Web Guide Partner Trusted Feeds – Den tjänst WGP tillhandahåller för att göra kundens databasfeed tillgänglig i söktjänster Web Guide Partner .
 • Performance – Den tjänst WGP erhåller prestationsbaserad ersättning från en överenskommen baseline

3

Leverans

3.1 Kunden är medveten om att WGP förbehåller sig rätten att inte använda ord eller fraser som inte är relevanta för Kundens verksamhet och eller som är varumärkesskyddade, alternativt omfattas av immaterialrättsligt skydd tillhörande tredje man. WGP äger rätt att neka Kunden att använda ord som kan anses stötande, såsom, men inte begränsat till, pornografi och hets mot folkgrupp.

3.2 WGP accepterar inte indexering av ord och termer vilka kan uppfattas som kränkande, stötande, obscena eller hotfulla eller som kan orsaka irritation eller besvär för någon, såsom exempelvis rasistiska, sexistiska, trakasserande, hotfulla eller som kan användas för att uttrycka vulgära åsikter, meddelanden eller annat material.

3.3 WGP garanterar inte avtalad volym. Avtalad volym skall ses som en målsättning. Då volymen är beroende av att besökare väljer att klicka på länken till Kundens webbplats har WGP ingen möjlighet att slutligen påverka utfallet.

3.4 WGP:s rapportering skall ske enligt överenskommelse vilken framgår av Avtalet.

4

Betalning

4.1 Betalning skall ske enligt Avtalet eller, om specifikation saknas, erläggas kontant, mot WGP:s faktura vid leveransstart av Tjänsterna. WGP avsänder faktura till Kunden för betalning via bank- eller postgiro. Betalning skall vara WGP tillhanda senast tjugo (20) dagar efter fakturadatum om annat ej avtalats.

4.2 Vid försenad betalning äger WGP rätt att påföra dröjsmålsränta om 1,5 procent plus gällande referensränta per påbörjad månad intill dess att betalning sker med eventuellt tillägg för löpande kostnader för att driva in WGP:s fordran och faktureringskostnader.

4.3 Betalning skall ske i valuta enligt Avtalet/Orderbekräftelsen. Om valuta ej anges skall betalning ske i SEK.

5

Immateriella rättigheter

5.2 Genom accept av Villkoren godkänner Kunden att WGP kommer att använda Kundens Mål-URL och firmanamn eller varumärke på sådant sätt som krävs för att Tjänsterna skall kunna levereras.

5.3 Genom accept av Villkoren befriar Kunden WGP från någon form av ansvar avseende intrång i upphovsrätt, varumärke eller kännetecken eller annat intrång av immateriella rättigheter, som orsakats av att Kunden underlåtit att följa Villkoren. Kunden förbinder sig även att hålla WGP skadelöst för direkt skada som kan uppstå hos tredje man eller hos WGP om Kunden underlåtit att följa villkoren i punkterna 5.1-5.3.

6

Ändring i leverans

6.1 Kunden är medveten om att WGP förbehåller sig rätten att ändra utformning eller genomförande av hela eller delar av Tjänsterna såvida det kan ske utan funktionsmässig olägenhet för Kunden och syftet med Kundens köp av Tjänsterna kan genomföras enligt Avtalet.

7

Reklammation

7.1 Kund skall skriftligen till WGP reklamera fel i WGP:s leverans av Tjänsterna så snart Kunden fått eller borde ha fått kännedom om felet, dock senast inom trettio (30) dagar efter att WGP slutfört leverans av Tjänsterna enligt Avtalet.

7.2 WGP äger rätt att avhjälpa fel eller utföra omleverans för det fall WGP kan konstatera att fel föreligger. Kunds reklamation skall ske inom i p. 7.1 föreskriven tid.

8

Ansvarsbegränsning

8.1 WGP är ej ansvarigt för någon form av indirekt skada gentemot Kunden innefattande, men ej uteslutande, utebliven vinst, förlorade data, förlorade affärer eller kostnader för ersättningstjänster, straffavgifter.

8.2 Samtliga anspråk på ersättning från Kunden kan inte göras gällande med mindre än att detta skriftligen påtalas för WGP inom tre (3) månader från den dag då Kunden fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken Kundens ersättningsanspråk grundas.

8.3 WGP har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om WGP kan visa att fel beror på omständighet utanför WGP:s kontroll som WGP inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då Avtalet träffades och vars följder WGP inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller ombud för WGP förhindras att utföra uppdrag för WGP:s räkning på grund av sådan omständighet som härvid avses. Omständigheter, som alltid skall anses vara befriande, är t.ex. (men inte uteslutande) naturkatastrof, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internet- förbindelser eller andra liknande händelser.

8.4 Genom Kundens accept av Villkoren är Parterna överens om att WGP:s skadeståndsskyldighet ej skall överstiga det belopp som Kunden erlagt för Tjänsterna under de senaste sex (6) månaderna.

9

Teknisk assistans och konsultarbete utanför avtalet

9.1 För det fall Parterna överenskommer att WGP ska bistå Kundens personal, eller andra personer i relation till Kunden med teknisk assistans eller konsultarbete utanför Avtalet, skall WGP vara berättigat till en timbetalning; 1500 SEK exklusive mervärdesskatt. Kostnader relaterade till teknisk assistans och konsultarbete utanför Avtalet, t.ex. resekostnader och utlägg tillkommer.

10

Avtalets upphörande och avtalstid

10.1 Avtalet är fullgjort av WGP då antingen avtalad volym är levererad eller då den avtalade tidsperioden är slut.

10.2 Kunden äger ej rätt att överföra rättigheter eller förpliktelser i detta avtal till tredje man utan skriftlig överenskommelse med WGP. WGP har i förekommande fall rätt att ta ut ersättning för nedlagd tid enligt 9.1.

10.3 För det fall WGP levererar avtalad volym innan eventuell avtalad tidsperiods utgång kan Kunden välja att förnya Avtalet eller avsluta det. För det fall Kunden väljer att avbryta Tjänsterna och säga upp Avtalet kommer WGP inte att avpositionerna de länkar, som WGP byggt upp för Kunden.

10.4 För det fall Kunden och WGP överenskommit om viss uppsägningstid eller fastställt avslutsdatum åtar sig Kunden att inte under uppsägningstiden eller två (2) månader innan avslutsdatum väsentligt förändra i Avtalet angivna söktermer eller motsvarande väsentliga parametrar för WGP:s fullgörande av Avtalet.

11

Revision

11.1 För att fastställa antalet klick som ligger till grund för fakturor genereras data från RTi och / eller Kundens Analytics konto. Vid Parternas oenighet om levererad volym är Parterna överens om att data som erhållits från RTi skall gälla. På Kundens begäran kan rådata från systemet bifogas Kunden för dennes genomgång.

12

Övrigt

12.1 Kunden åtar sig att kontakta WGP när förändringar på Kundens webbplats genomförs som påverkar länkningar och trafik från WGP, t.ex. vid förändring av adress till Mål-URL. För det fall Kunden ej kontaktar WGP senast 5 arbetsdagar innan förändringarna sker är Kunden betalningsansvarig för den trafik som genererats till felaktig webbplats.

12.2 Kunden skall leverera och godkänna allt material från WGP som är nödvändigt för att påbörja leverans av Tjänsterna , såsom, men inte begränsat till, designförslag, databasfeed och Mål-URL. För det fall Kunden inte skriftligen anmält ändringar eller tillägg i av WGP enligt ovan överlämnat material inom 7 arbetsdagar skall materialet anses godkänt av Kunden.

12.3 Kunden är medveten om att, för det fall korrekt leverans av Tjänsterna kräver att WGP får tillgång till information i Kundens databaser eller löpande uppdaterad sådan information (”Databasfeed”), kan leverans enligt överenskommelse ej ske innan Databasfeed påbörjats. Parterna är överens om att för det fall kunden inte tillhandahållit Databasfeed inom 20 dagar efter Beställning äger WGP rätt att efter en påminnelse säga upp Avtalet med 5 dagars uppsägningstid varvid WGP ej blir återbetalningsskyldigt för av Kunden eventuellt erlagd betalning.

12.4 WGP äger immateriella rättigheter till resultatet av det arbete och för Kunden specifika anpassningar av Tjänsterna, som beskrivits i Avtalet.

12.5 Kunden garanterar att försäljning av Kundens tjänster sker i enlighet med gällande rätt i den region där tjänsterna marknadsförs. Kunden är införstådd med att han bär ansvar för samtliga överträdelser av tillämplig rätt avseende marknadsföring och försäljning av Kundens tjänster och förbinder sig att hålla WGP skadeslöst från eventuella krav eller processer avseende detta.

12.6 Kunden är medveten om att söktjänster, oavsett tidpunkt, kan förändra hur söktjänsten värderar webbplatser, exkludera webbplatser från sina länksamlingar och/eller sökindex, ändra sin policy samt att det är omfattande konkurrens avseende vissa ord och sökfraser. Med anledning av detta är det inte möjligt att garantera en specifik placering hos en söktjänst.

12.7 Kunden förbinder sig att inte rekrytera personal från WGP för en period av ett (1) år efter det datum som infaller sist av antingen utgången av Avtalet eller dag då WGP fullgjort sin leverans av Tjänsterna. Kunden bekräftar att begränsningen enligt denna klausul är rimlig för att säkerställa och skydda WGP:s verksamhet. Om Kunden rekryterar personal från WGP under den tid som stadgas ovan äger WGP rätt att fakturera Kunden ett belopp om 200 000 kronor per rekryterad WGP personal.

12.8 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

12.9 Part förbinder sig att innehållet i Avtalet och annan konfidentiell information, som utbyts mellan Parterna till följd av Avtalet inte får komma till obehörig tredje mans kännedom. Såsom konfidentiell information skall inte anses information som är publicerad eller som blir allmänt tillgänglig på annat sätt än genom att Part bryter mot sitt sekretessåtagande enligt Villkoren.

13

Ändring av avtalsvillkor och prisjustering

13.1 Tillägg till eller ändringar av Avtalet och/eller Villkoren skall göras skriftligen och undertecknas av båda Parter för att äga giltighet.

13.2 WGP har rätt att justera avtalade villkor avseende avgifter med inflationsjustering i enlighet med KPI + 2%. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden skriftligen meddelats om höjningen.