Allmäna villkor för avtal tecknade före 2023-05-25

Dessa Allmänna Villkor gäller vid anlitande av Web Guide Partner Scandinavia AB såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna.

(Dessa villkor gäller från och med 2019-11-11 till 2023-05-24. För Allmänna Villkor för avtal tecknade före detta datum, se Allmänna Villkor till och med 2019-11-10). Du hittar våra nuvarande allmänna villkor på här, och allmänna villkor på engelska här.

1

Deifinitioner

”WGP” är leverantören Web Guide Partner Scandinavia AB.
”Kontrakt”/”Kontraktet” är avtal eller annan handling, som har undertecknats av båda parter och som utvisar parternas överenskommelse.
”Kund”/”Kunden” är WGP:s motpart i Kontraktet.
WGP och Kund benäms nedan enskilt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

2

Tolkning

Förekommer i kontraktet mot varandra stridande bestämmelser gäller de, såvida omständigheterna uppenbarligen inte föranleder till annan bedömning, sinsemellan i följande ordning:

  • Kontrakt
  • WGP Allmänna Villkor
  • Övriga bilagor

3

WGP’s åtagande

WGP skall utföra det arbete som har specificerats i kontrakt.

4

Kundens åtagande

Det åligger Kunden att lämna WGP tillgång till den information och access till de verktyg och annons-konton som erfordras för uppdragets utförande.

5

Tidsplan och tidsförlängning

WGP äger rätt till förlängning av uppdrag om framtagning av information och access till verktyg och annonskonton som erfordras för uppdragets fullgörande inte har getts till WGP.
WGP äger även rätt rätt till erforderlig tidsförlängning om WGP försenas eller hindras att fullfölja uppdraget på grund av orsak som WGP inte vållat eller rimligen kunnat undanröja.

6

Reklamation

Kunden skall skriftligen till WGP reklamera fel i WGP:s leverans eller delleverans så snart köparen fått eller borde ha fått kännedom om felet, dock senast trettio (30) dagar efter leverans skett.

WGP äger rätt att avhjälpa fel, där WGP kan konstatera att fel föreligger.

7

Resultat av uppdraget

Kunden erhåller en icke exklusiv rätt att för uteslutande eget bruk nyttja resultatet av uppdraget och vid det egna nyttjandet modifiera och mångfaldiga resultatet. WGP har upphovsrätt och all annan immateriell rätt till resultatet.

8

Ersättning

WGP:s ersättning består av arvode och ersättning för omkostnader. Därutöver skall Kunden ersätta WGP för mervärdesskatt och eventuellt andra på tjänsten utgående skatter.
Arvodet är rörligt eller fast.

Rörligt arvode utgår efter nedlagd tid. Föreligger inte överenskommelse om vilket rörligt arvode som skall utgå per timme, är WGP berättigad till rörligt arvode om 1600 kronor per timme.

Fast arvode är tillämpligt på uppdraget endast om detta är skriftligen avtalat. Vid ändring av uppdraget på grund av något av följande skäl skall det fasta arvodet justeras:

(i) WGP:s uppdrag utökas eller ändras
(ii) (ii) tidsplanen förskjuts och detta beror på omständigheter som inte WGP är ansvarig för
(iii) (iii) oförutsedda händelser hänförliga till beslut eller åtgärder av myndigheter som i väsentlig grad ändrar förutsättningarna för uppdraget. Vid justering av fast arvode skall ändring av det fasta arvodet ske i första hand. Om parterna inte kan komma överens om sådan ändring skall arvodet justeras på basis av ett timarvode om 1600 kronor.

Utöver arvode är WGP berättigad till ersättning för kostnader för resor och uppehälle efter att det godkänts skriftligen, via mail, av Kunden.

För restid utgår 50% av det överenskomna timarvodet till WGP.

WGP:s ersättning skall erläggas enligt överenskommen betalningsplan. Har sådan betalningsplan inte överenskommits äger WGP rätt att uppbära dellikvid högst en gång per månad för den del av ersättningen som svarar mot värdet av beställt och redovisat arbete respektive, i förekommande fall, havda kostnader.

Betalning sker mot faktura. Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturans utställningsdatum.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. WGP äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.

9

Sekretess

Part får ej till tredje man utan andra partens skriftliga godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt för tredje man återge information som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter, som t.ex. nuvarande och planerade produkter eller tjänster, marknadsprognoser, villkor och planer för upphandling, teknik sammanhängande med det föregående, affärshemligheter, know-how, uppfinningar, tekniska metoder, programvara i olika former med därtill hörande dokumentation, avtal, kundlistor, finansiell information samt affärsplaner eller liknande konfidentiella uppgifter i annan utsträckning än vad som fordras för uppdragets fullgörande. Sekretess gäller inte för sådan information som part har fått kännedom om på annat sätt än genom brott mot detta kontrakt eller som är allmänt känd. Sekretess gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna uppgifter. Sekretess skall gälla även om kontraktet mellan parterna i övrigt skulle upphöra att gälla.

10

Uppsägning av kontrakt

Kunden har rätt att säga upp kontrakt med omedelbar verkan om WGP:

  • Gör sig skyldiga till väsentligt brott mot överenskommelse i kontrakt
  • Försummar eller vägrar utföra arbete enligt kontrakt
  • Agerar på något sätt som väsentligt skadar kundens intressen

11

Ansvar och ansvarsbegränsning

WGP:s ansvar är begränsat till sakskador och direkt förlust som WGP vållar Kunden genom fel eller försummelse vid fullgörande av uppdraget. I intet fall ansvarar WGP för s.k. indirekt förlust eller följdskador. Med indirekt förlust eller följdskada förstås exempelvis utebliven handelsvinst, onyttiga omkostnader eller förluster till följd av ersättningsanspråk från tredje man. WGP:s ansvar omfattar heller inte Kundens förlust av data.

Har parterna inte kommit överens om annat är WGP:s skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget per skadetillfälle begränsat till 250 000 kronor.

12

Rekrytering av personal

Kunden förbinder sig att inte rekrytera personal från WGP för en period av ett (1) år efter det datum som infaller sist av antingen utgången av kontraktet eller dag då WGP fullgjort sin leverans. Kunden bekräftar att begränsningen enligt denna klausul är rimlig för att säkerställa och skydda WGP:s verksamhet. Om kunden väljer att rekrytera personal från WGP under den tid som stadgas ovan äger WGP rätt att fakturera kunden ett belopp om 500 000 kronor per rekryterad medarbetare från WGP.

13

Force Majure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl kontraktsenlig som kontraktsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om kontraktets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva kontraktet.

14

Kontraktstid och uppsägning

Har parterna inte kommit överens om viss startdag för konsulttjänsten skall WGP utföra konsulttjänsten senast från den dag som infaller sju dagar efter att WGP har erhållit undertecknat kontrakt av kunden. En ömsesidig uppsägningstid på 3 månader gäller om inget annat avtalats. Hela kalenderåret räknas.

15

Tillämplig lag och tvist

Kontrakt skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist i anledning av kontraktet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Har parterna inte kommit överens om annat skall skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Skiljeförfarande skall äga rum på svenska.